Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z organów kolegialnych szkoły i pełni rolę doradczo - opiniującą. Współuczestniczy w życiu szkoły poprzez opiniowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, organizację imprez i wycieczek oraz turnusów rehabilitacyjnych. Posiada wydzielone konto bankowe, na którym gromadzi środki pieniężne i decyduje o ich wykorzystaniu.

Wrzesień 2022

W dniu 12 września 2022r w wyniku głosowania Dyrektor przedstawił oficjalny skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Zarząd Rady Rodziców SOSW w Jońcu

Przewodnicząca - Anna Łabęda

Zastępca przewodniczącej - Liliana Olkuska

Skarbnik – Emilia Dąbrowska

Komisja Rewizyjna SOSW w Jońcu

Przewodnicząca – Agnieszka Loza

Członkowie : 

Joanna Dusińska

Natalia Sitkiewicz

Dorota Zmysłowska

Beata Sokołowska

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego i Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu

Joniec, wrzesień 2011r.

PODSTAWA PRAWNA

1.    Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, ze zm.)

2.    Ustawa nowelizująca z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r. Nr 80, poz. 542, ze zm.)

3.    Rozdział VI § 23 – 29 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu z dnia 24 września 2010 r.

§ 1

Rada Rodziców jest organem niezależnym od innych organów szkolnych; w jej skład wchodzą wyłącznie rodzice uczniów szkół przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jońcu.

§ 2

1.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych / oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach wybranych przez zebranie rodziców uczniów danej klasy / oddziału.

 

2.    Zarząd Rady Rodziców stanowią:

       przewodniczący,

       zastępca przewodniczącego,

       skarbnik.

Pozostali członkowie Rady Rodziców stanowią Komisję Rewizyjną.

§ 3

Rada Rodziców funkcjonuje i działa za pomocą swoich organów, którymi są:

1.    Rady klas / oddziałów, w skład których wchodzą rodzice uczniów danej klasy / oddziału.

2.    Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 4

1.    Rada Rodziców działa w oparciu o swoje zebrania, które organizuje Przewodniczący stosownie do potrzeb, jak również na wniosek minimum dwóch członków Rady, którejkolwiek z Rad klasowych / oddziałowych lub Dyrektora Ośrodka.

 

2.    W zebraniach Rady Rodziców Dyrektor Ośrodka bierze udział z głosem doradczym.

3.    Na organizowane zebrania Przewodniczący Rady Rodziców może za zgodą lub na wniosek Rady zapraszać inne osoby.

§ 5

1.    O terminie i miejscu zebrania Rady Rodziców zawiadamia się członków Rady i Dyrektora Ośrodka na 14 dni przed terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego - na 3 dni przed terminem.

 

2.    Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.

3.    Porządek zebrania może być rozszerzony o propozycje zgłaszane przez członków Rady lub Dyrektora Ośrodka.

§ 6

1.    Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

2.    Uchwała o rozwiązaniu Rady Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

 

3.    Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

4.    Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 7

Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynosi:

1.    Co najmniej 50% członków Rady w pierwszym terminie zebrania.

2.    Co najmniej 25% Rady w drugim terminie zebrania (wyznaczonym nawet w tym samym dniu).

§ 8

1.    Rodzice uczniów klas / oddziałów, przy obecności co najmniej 50% osób, na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie radę klasy / oddziału w składzie:

       przewodniczący,

       sekretarz,

       skarbnik.

 

2.    Kadencja rady klasy / oddziału trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.

3.    Do głosowania podczas zebrań rodziców w różnych sprawach stosuje się przepisy § 6.

§ 9

Wybory przedstawiciela klasy / oddziału do Rady Rodziców odbywają się na forum klasy / oddziału w sposób tajny.

§ 10

Wytypowani przedstawiciele klasy / oddziału stanowią Radę Rodziców i na swoim posiedzeniu wybierają Zarząd Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną. Wybory odbywają się w sposób tajny.

§ 11

Rada klasy / oddziału może występować w porozumieniu z wychowawcą klasy / oddziału z wnioskami do Dyrektora Ośrodka lub innych nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy / oddziału w ramach posiadanych kompetencji.

§ 12

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Ośrodka i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych.

§ 13

1.   Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

• programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

• programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie treści

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2.    Opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

3.    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka.

§ 14

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowania lub Programu Profilaktyki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

W celu wspierania działalności statutowej, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (darowizny w postaci pieniężnej, różne usługi, organizacja kursów, szkoleń, imprez, itp.).

§ 16

Środki Rady Rodziców powinny być przeznaczone na:

1.    Pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań.

 

2.    Realizację zadań, na które były zbierane (w przypadku opłat).

3.    Realizację celów wskazanych przez darczyńców.

§ 17

1.    Środkami Rady Rodziców dysponuje Rada Rodziców lub w przypadku upoważnienia przez nią – Dyrektor Ośrodka.

 

2.    Środki Rady Rodziców gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

3.    Plan wydatków środków Rady Rodziców sporządza i zatwierdza Rada Rodziców, będąca dysponentem tych środków.

§ 18

Rada Rodziców może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu, jeżeli uzna, że nie może w sposób właściwy reprezentować interesów rodziców uczniów.

§ 19

1.    Zmiana Regulaminu Rady Rodziców odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2.    Nowelizacja Regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Joniec, dnia ...............................

Przewodniczący Rady Rodziców: (-) Emilia Jóźwiak - Małecka